Từ chối nhận di sản thừa kế; Di sản thừa kế; Nhận di sản thừa kế; Từ chối nhận di sản; Di sản

  Từ chối nhận di sản thừa kế; Di sản thừa kế; Nhận di sản thừa kế; Từ chối nhận di sản; Di sản

  Từ chối nhận di sản thừa kế; Di sản thừa kế; Nhận di sản thừa kế; Từ chối nhận di sản; Di sản

  Từ chối nhận di sản thừa kế

  Đăng lúc: 07/06/2017 04:55:27 PM

   

  Mọi cá nhân đều bình đẳng về quyền hưởng thừa kế theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, nếu không muốn hưởng di sản thừa kế, cá nhân có thể từ chối nhận di sản thừa kế.

  Bộ luật dân sự 2015 quy định về từ chối nhận di sản thừa kế như sau:

  - Thời điểm từ chối nhận di sản thừa kế: Việc từ chối nhận di sản thừa kế được thực hiện sau thời điểm mở thừa kế (người để lại di sản chết) nhưng trước thời điểm phân chia di sản.

  - Thủ tục thực hiện:

  +) Lập văn bản từ chối nhận di sản thừa kế: Việc từ chối nhận di sản phải được lập thành văn bản. Người thừa kế có thể yêu cầu công chứng văn bản từ chối nhận di sản. Khi yêu cầu công chứng văn bản từ chối nhận di sản, người yêu cầu công chứng phải xuất trình bản sao di chúc trong trường hợp thừa kế theo di chúc hoặc giấy tờ chứng minh quan hệ giữa người để lại di sản và người yêu cầu công chứng theo pháp luật về thừa kế; giấy chứng tử hoặc giấy tờ khác chứng minh người để lại di sản đã chết.

  +) Gửi văn bản từ chối nhận di sản thừa kế tới người quản lý di sản, những người thừa kế khác, người được giao nhiệm vụ phân chia di sản để biết.

  Lưu ý: Người thừa kế không được từ chối nhận di sản thừa kế nếu việc từ chối nhằm trốn tránh việc thực hiện nghĩa vụ tài sản của mình đối với người khác.