Kiểm sát giải quyết án hành chính về tranh chấp đất đai cần lưu ý gì?

  Kiểm sát giải quyết án hành chính về tranh chấp đất đai cần lưu ý gì?

  Kiểm sát giải quyết án hành chính về tranh chấp đất đai cần lưu ý gì?

  Kiểm sát giải quyết án hành chính về tranh chấp đất đai cần lưu ý gì?

  Đăng lúc: 26/08/2022 08:36:32 AM


       Theo Thông báo 128/TB-VKSTC ngày 08/6/2021, khi kiểm sát về nội dung giải quyết đối với vụ án hành chính liên quan đến giải quyết tranh chấp về đất đai thì cần chú ý đến những vấn đề sau:

  Đánh giá về điều kiện thụ lý giải quyết tranh chấp đất đai:


   

       Trước khi ra quyết định hành chính về giải quyết tranh chấp đất đai, thì bắt buộc phải tiến hành hòa giải tranh chấp đất đai tại cơ sở theo Điều 202 Luật Đất đai 2013.

   

   

  Về thời hiệu khởi kiện:

   

       Căn cứ Điều 116 Luật Tố tụng hành chính 2015, trong đó cần lưu ý trường hợp vì sự kiện bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan khác làm cho người khởi kiện không khởi kiện được trong thời hạn quy định tại điểm a, b khoản 2 Điều 116 Luật Tố tụng hành chính 2015 thì thời gian có sự kiện bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan khác không tính vào thời hiệu khởi kiện.

   

   

       Thực tế có nhiều trường hợp Tòa án trả lại đơn khởi kiện, hoặc đình chỉ giải quyết vụ án vì hết thời hiệu khởi kiện không đúng nên Kiểm sát viên cần chú ý kiểm sát chặt chẽ, phát biểu về thời hiệu khởi kiện trong tố tụng hành chính nhằm bảo đảm quyền của công dân được Tòa án xem xét, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của họ.

   

  Đánh giá về tính hợp hiến, hợp pháp


   

       Đánh giá về tính hợp hiến, hợp pháp của quyết định hành chính, hành vi hành chính về giải quyết tranh chấp đất đai của UBND các cấp có được ban hành đúng thẩm quyền, trình tự thủ tục theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương 2015 và các văn bản liên quan hay không, nội dung giải quyết có phù hợp với các quy định pháp luật chuyên ngành (pháp luật về đất đai và các pháp luật khác có liên quan) chưa.

   

   

       Từ đó, Kiểm sát viên có cơ sở đánh giá việc giải quyết vụ án hành chính liên quan đến giải quyết tranh chấp đất đai của Tòa án có căn cứ và đúng pháp luật hay không.

   

  Nguồn: https://thuvienphapluat.vn/chinh-sach-phap-luat-moi/vn/thoi-su-phap-luat/tranh-chap/36162/luu-y-khi-kiem-sat-giai-quyet-an-hanh-chinh-ve-tranh-chap-lien-quan-dat-dai